fbpx

นโยบายการรับคืนสินค้า
เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. รับเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ
2. ต้องแนบใบกำกับสินค้า เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
3. ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ใช้งานแล้วหรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
4. สินค้าลดล้างสต็อก ไม่รับเปลี่ยน/คืนทุกกรณี
5. สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนหากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน
6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าในสินค้าเป็นใบลดหนี้แทนเงินสด